Snarum pukkverk i Modum kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Snarum Pukkverk AS.

Søknaden gjelder uttak av masse på Sæteråsen i Modum kommune. Total volum på uttaket er beregnet til 400.000 m3 masse, mens forventet årlig uttak er oppgitt til 20.000 til 50.000 m3 masse. Området består av en kvartsittholdig bergart, som egner seg godt til alle typer pukkvare.

Størrelsen på det omsøkte arealet er oppgitt til 60 daa. Arealet er regulert til område for råstoffutvinning.

Saken legges herved ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 4. november 2015