Smylemoen uttak i Bykle kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 frå Helleik Magne Jeiskelid.

Helleik Magne Jeiskelid søker om driftskonsesjon for uttak av lausmasser og fast fjell på Smylemoen. Uttaket er lokalisert på gbnr. 16/16 og 16/20 i Bykle kommune. Omsøkt område er ca. 81 daa. Ifølgje tiltakshaver er samla uttaksvolum med lausmasser på om lag 140 000 m3 og fast fjell på om lag 63 000 m3. Tiltakshavar antyder et forventa årleg uttak på 4 000 m3. Dette kan endre seg i takt med markedssituasjon og etterspurnad. Tiltakshavaren viser til at NGU har klassifisert ressursen som viktig.

Området er i «Detaljregulering av masstak for Smylemoen, del av gnr. 16 bnr. 16 og 20 i Bykle kommune» med planID 200913 vedteken i kommunestyret den 7. februar 2011 regulert til massetak.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 21. november 2019