Smørhamn i Bremanger kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Bremanger kommune.

Uttaket ligger på Smørhamnsøya, som er lokalisert på vestlig del av Bremanger kommune, 4 km. nord-øst for Kalvåg. Uttaket ligger på gnr./bnr. 32/15, og grenser mot sjø i nord og øst, og mot fylkesveg 616 i sør og vest.

Det er oppgitt at området i kommuneplanens arealdel er avsatt til massetak, etterbruk industri. Godkjent reguleringsplan for området har navnet Industriområde Smørhamn og ble vedtatt 24.04.14.

Det omsøkte arealet er på 212,6 dekar. Anslått totalt uttaksvolum er 2 870 000 m3 masse. Forventet årlig uttak er 20 000-50 000 m3 masse. Det er oppgitt at forekomsten består av granitt, og at den er velegnet til produksjon av pukk og blokk. Massene fra uttaket på Smørhamn skal i første omgang brukes til bygging av ny vei ut til Kalvøya, samt utfylling til fiskerikai og industriområde på Kalvøya.

Søknaden legges nå ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 14. oktober 2015