Smeland sandtak i Åseral kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Marianne Eikild.

Søknaden gjelder Smeland sandtak på gårds- og bruksnummer (gbnr.) 25/7 (tidligere 25/2, 25/5 og 25/17) i Åseral kommune. Omsøkt område er om lag 12 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 12 og 13. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 8 000 m3 og totalt uttak på om lag 55 000 m3.

Tidligere gbnr. 25/2 og 25/5 (nå 25/7) er i dispensasjon fra Åseral kommune datert 7. november 2016 og 18. juni 2020 gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og gjelder uttak av sand.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 9. oktober 2020