Slyngjemyra i Sømna kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra OK Kristoffersen Entreprenør AS.

Slyngjemyra masseuttak er lokalisert på gnr./bnr. 47/87, gnr./bnr. 47/86, gnr./bnr. 47/90 og gnr./bnr. 47/91 i Sømna kommune. DMF bemerker at gnr./bnr 47/1 ikke er del av omsøkt område for driftskonsesjon. Totalt omsøkt område er 44 dekar og fremgår av kart over konsesjonsområdet på side 4 i høringsvedlegget.

Området er i vedtak av 17. februar 2015 regulert til område for steinbrudd/masseuttak/industriområde (plan-ID 201501). Videre er omsøkt området lokalisert innenfor reinbeitedistrikt 20 Jillen Njaarke. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak omfatter uttak av fast fjell/gneis. Råstoffene skal blant annet benyttes til grunn- og vegformål. Det er estimert et årlig uttak på 10 000 m3 og et anslått totaluttak på 280 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 4. juli 2018