Slettmoen grustak i Nannestad kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nordby Maskin AS.

Grustaket er lokalisert på gbnr. 112/25, 26, 27 og 28 samt gbnr. 113/14 og 15 i Nannestad kommune. Tiltakshaver oppgir at omsøkt område er 55 daa. DMF sin digitalisering av tiltakshavers kartfesting av omsøkt område, viser at omsøkt område er 42 daa. Tiltakshaver oppgir at planlagt totalt uttak innenfor omsøkt område er 430 000 m3. Anslått årlig uttaksvolum er 60 000 m3, men dette tallet vil kunne variere med marked og etterspørsel.

Omsøkt område er i reguleringsplan «Detaljregulering for Slettmoen Næringsområde, N11», vedtatt av Plan- og utviklingsutvalget i Nannestad kommune den 25.august 2015, regulert til næringsbebyggelse, grønnstruktur samt skogbruk.

Ifølge tiltakshaver er sand- og grusforekomsten en breelvavsetning, en deltaavsetning, som er bygget opp til 205-2010 moh. Massene i området består av grusholdig sand med noe stein i topplaget. Forekomsten er, ifølge NGU, kommunalt viktig. Massene er godt egnet til bruk som byggeråstoff.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 2. April 2019