Skurve Nord i Gjesdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Bjelland AS.

Tiltakshaver søker om uttak av totalt 4 800 000 m3 masse på området Skurve Nord i Gjesdal kommune. Forventet årlig uttak er inntil 300 000 m3 masse. Deler av området er dekket av løsmasse med varierende mektighet, som vil kunne benyttes som tilslag i betongproduksjonen. Berggrunnen i området angis til å være pellitisk gneis og gneisgranitt.

Formålet med uttaket av masser er etablering av næringstomter. Området er regulert i reguleringsplan 2013 02, vedtatt 9. desember 2013 av Gjesdal kommune. Uttaket er planlagt delt inn i tre faser.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 27. januar 2017