Skoppum pukkverk i Horten kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Veidekke Industri AS med org.nr. 913 536 770.

Skoppum pukkverk er et massetak lokalisert på 49/26, 49/27 og 49/28 i Horten kommune. Det omsøkte området er om lag 86 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «massetak» i reguleringsplan med plan-ID 00324 og navn «Skoppum pukkverk». Det er oppgitt at forekomsten består av rombeporfyr, som i hovedsak benyttes i bygge- og anleggsindustrien. Det er estimert et årlig uttak på om lag 60 000 m3 og et totalt uttak på 830 000 m3.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 30. november 2018