Skjøla pukkverk i Trondheim kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Ramlo Sandtak AS.

Ramlo sandtak AS (org.nr. 977311802) har søkt om driftskonsesjon for uttaket «Skjøla pukkverk i Trondheim kommune (del av gnr. 309 bnr. 1).

Steinbruddet ligger sørøst i Trondheim kommune, i nærheten av kommunegrensen til Klæbu kommune, ca. 11, 5 km sør for Trondheim sentrum. Bruddet ligger i åsryggen Skjøla/Våttasen, og grenser i sør mot Fylkesvei 704 (Brøttemsvegen) og ellers til markaområder. Adkomst til området er direkte fra fylkesvegen.

Det har vært drift i uttaket over lengre tid, og søker har drevet uttaket siden 2004.

Uttaksområdet er angitt til å være ca. 149 dekar, og totalt uttaksvolum er anslått til å være 6 260 000 m3 masse og forventet årlig uttak er oppgitt til å være 100 000 m3 masse. Dagens masseuttak utgjør ca. 65 dekar og utvides nå med ca. 84 dekar. Omsøkt konsesjonsområde er sammenfallende med uttaksgrensen i reguleringsplanen (se kartet i vedlegg 5.2 som dere finner i dokumentet «Vedlegg til søknad» s. 5)

Reguleringsplan for området «Detaljregulering av Skjøla pukkverk, gnr. /bnr. 309/1» ble vedtatt 18.2.2016 (reguleringsplannummer 20110075). Hele planområdet er på ca. 253 dekar, hvorav ca. 150 dekar er avsatt til massetak. Reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser ligger ved søknaden. Bestemmelsene har en del føring for innholdet i driftsplanen. Øvrige dokumenter vedrørende reguleringsplansaken finner dere på Trondheim kommune sine hjemmesider (planregister).

Forekomsten består av grønnstein (middels til finkornet) med innslag av gabbro, og er en høyverdig steinressurs med svært gode mekaniske egenskaper, og steinprodukter fra uttaket benyttes som vegbyggingsmateriale, asfalt, betong m.m. Forekomsten er av NGU vurdert til å være nasjonalt viktig (NGU database) og ifølge Sør-Trøndelag fylkeskommunes rapporter Pukk og grus i Trondheimsregionene del 1 og 2 (2006) er Skjøla, Vassfjellet og Lia pukkverk klassifisert som meget viktige ressurser og forsyningskilder og dekker det meste av kommunens behov for pukk.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 7. desember 2016