Skedsmo pukkverk i Skedsmo kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon for uttak av fjellmasser i Skedsmo pukkverk. Uttaket vil berøre gbnr. 55/22, 23, 24, 25 og 26 i Skedsmo kommune.

Omsøkt areal for uttaket er ca. 280 dekar. Det er anslått et totalt uttaksvolum på 4 000 000 m3, med årlig forventet uttak opptil 150 000 m³.  Området er regulert til masseuttak/steinbrudd i 2004, men det er varslet oppstart av arbeidet med ny reguleringsplan, 03.12. 2014.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsfristen er 19. august 2015.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 19. august 2015