Skarven massetak i Sør-Fron kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Dovre skifer AS.

Dovreskifer AS søker om driftskonsesjon i medhold av mineralloven § 43 for Skarven massetak i Sør-Fron kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 59 dekar er lokalisert på eiendommen gnr./bnr. 25/3. Kart på side 12 og 13 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområdet. Området er i vedtak av 22. juni 2006 regulert til område for masseuttak/steinbrudd.  

Forekomsten som skal utvinnes består av naturstein, som blant annet skal benyttes til veg- og byggformål. Anslått totalvolum for uttaksvirksomheten er ca. 150 000 m3 og et årlig uttak på rundt 10 000 m3. Årlig uttak kan imidlertid variere som følge av marked og etterspørsel. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 25. november 2020