Skåruddalen i Indre Østfold kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon fra Oslo Pukk Kjell Sørli AS for uttak av stein på gbnr. 439/1 og 438/1 i Indre Østfold kommune. 

Omsøkt areal er oppgitt til om lag 54 daa og fremgår av kart «Konsesjonsområde Skåruddalen steinuttak i Indre Østfold kommune».

Antatt årlig uttak er om lag 37 000 m3 og totalt uttak er anslått til 1 250 000 m3. Bruksområdet for ressursen er byggeråstoff.

Området er i kommuneplanen avsatt til steinbrudd. Det er en detaljreguleringsprosess under behandling i kommunen.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 3. desember 2021