Skaret massetak i Sirdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Kraftfjell AS.

Uttaksområdet i Skaret er lokalisert på gnr/bnr. 1/8 i Sirdal kommune. Det omsøkte området er 35 dekar. Området er i kommuneplanens arealdel regulert til råstoffutvinning og det finnes en godkjent reguleringsplan for området det søkes konsesjon om.

Søker oppgir at ut fra kartklienten til NGU består berggrunnen av øyegneis, granitt og foliert granitt. Det er videre oppgitt at bergartene i uttaksområdet er harde og egner seg til produksjon av pukk, grus og andre steinprodukter som etterspørres. Massene som blir hentet ut fra uttaket skal nyttes til byggemateriale i hyttefelt og ved bygging av annen teknisk infrastruktur i Suleskard/Sirdal kommune.

Det er estimert et uttak på 5000 – 6000m3 per år og et totaluttak på om lag 405 000m3.

Ut over dette er det allerede foretatt et uttak på 70 000m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er nå tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Søndag, 3. juli 2016