Skardet masseuttak i Alvdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Wenche Skaret, datert 12.08.2016.

Skardet massetak ligger 5-6 km sørvest for Alvdal sentrum. Driften av grustaket inngår som tilleggsnæring til gårdsdriften. Uttaket ligger på eiendommen gbnr. 19/1. Omsøkt området for masseuttak er på 50 dekar. Anslått totalt uttaksvolum innenfor omsøkt område er 300 000 m3. Forventet årlig uttak er ca. 15 000 m3.

Forekomsten til hører mineralkategorien grunneieres mineraler og er en breelvavsetning som hovedsakelig består av grus og sand. Tiltakshaver beskriver at grusressursen er av god kvalitet og at forekomsten skal benyttes til veg og anleggsarbeider, samt tilslag til asfalt og betongproduksjon.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventinger til høringsuttalelser og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 25. november 2016