Skallnes steinbrudd i Vadsø kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Birger Mietinen AS.

Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 104 dekar og er lokalisert på eiendommen gbnr. 15/1. Kart på side 14 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområde. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning. Videre er området lokalisert innenfor reinbeitedistrikt 6, Varangerhalvøya.

Bergarten som skal utvinnes består hovedsakelig av kvartsitt. Tiltakshaver opplyser at råstoffene skal benyttes til lokale bygg- og anleggsformål. Anslått totalvolum for uttaksvirksomheten er ca. 675 000 m3 og et årlig uttak på rundt 20 000 m3. Årlig uttak kan variere på grunn av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 10. April 2019