Skaane pukkverk i Horten kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Veidekke Industri AS.

Skaane pukkverk er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 103/2 i Horten kommune. Det omsøkte området er om lag 68 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «massetak» i reguleringsplan med plan-ID 00279 og navn «Skaane pukkverk». Det er oppgitt at forekomsten består av porfyrstein til bygg- og anleggsformål. Det er estimert et årlig uttak på om lag 30 000 m3 og et totalt uttak på 1 100 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 5. juli 2018