Sjåheimberget massetak i Lesja kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Bjorli Anlegg AS.

Det søkes om uttak av fastfjell og løsmasse på eiendommen gbnr. 2/1, 3/5 og 3/18 i Lesja kommune. Ressursen består av en grusforekomst og en steinforekomst egnet til pukkproduksjon.

Grusressursen består hovedsakelig av sand og grus, og er i NGUs grusdatabase kategorisert som en ressurs av lokal viktighet. Dominerende bergart i bruddet er glimmergneis, og i NGUs pukkdatabase er forekomsten kategorisert til å være av lokal betydning.

I søknaden er det oppgitt at ressursen vil primært benyttes til veg-, bygge- og anleggsformål, som materialet har god egenhet til. Materialet vil kunne nyttes til både bære- og slitelag i veger. Søker har oppgitt at årlig uttak er forventet å være ca. 20.000 m3 masse og totalt uttak er beregnet til å være ca. 500.000 m3 masse. Omsøkt konsesjonsområde utgjør ca. 56 dekar og fremgår av vedlagt kart i vedlegg nr. 1. Søknadsskjema og forslag til driftsplan for omsøkt uttak finner dere i vedlegg 2.

Omsøkt område er regulert til «steinbrudd og massetak» i reguleringsplan for Sjåheimberget (Plan-id 5120135, vedtatt 8.9.2016, mindre endring vedtatt 8.11.2016). Reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser er vedlagt i vedlegg nr. 3. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 15. mai 2019