Silobakken grustak i Storfjord kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Dagfinn Johnsen Maskin AS.

Dagfinn Johnsen Maskin AS søker om driftskonsesjon for Silobakken grustak, lokalisert på gbnr. 45/2, i Storfjord kommune. Ifølge tiltakshaver er størrelsen på omsøkt areal ca. 11,5 daa. Omsøkt areal ligger innenfor området avsatt til nåværende råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. DMF sin digitalisering av omsøkt område viser at størrelsen på området er 20,8 daa. Tiltakshaver har anslått at totalvolum innenfor omsøkt område er ca. 50 000 m3. Uttakstakten kan endre seg noe med markedet, men tiltakshaver anslår et forventet årlig uttak på ca. 10 000 m3.

Ifølge tiltakshaver er grusforekomsten en breelvavsetning som er dominert av massive og tette finkornige gneiser, kvartsitter og gabbroer. Det finnes også sjeldne innslag av glimmerskifer. Forekomsten er planlagt brukt til veg- og anleggsarbeid.

Området er i kommuneplan for Storfjord kommune 2015-2027 satt av til råstoffutvinning – nåværende. Det foreligger også «reguleringsplan E8 Skibotn kryss – Brennfjell Del 1», vedtatt av kommunestyret den 25. juni 2015 for området.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 7. januar 2019