Sevatdalen/Øya grustak i Røros kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Feragen Maskin AS.

Feragen Maskin AS søker om driftskonsesjon for Øya, Sevatdalen på del av eiendommen gbnr. 50/1 i Røros kommune. Omsøkt areal er i søknadsskjemaet anslått å være 101,2 daa. Etter digitalisering av område regulert til masseuttak, finner DMF at området er 85,1 daa, se kart over konsesjonsområde. Søker har anslått at totalvolum for uttaket er 375 000 m3, og anslår at forventet årlig uttak er 15 000 m3. Forekomsten er klassifisert som grunneiers mineraler. Søker beskriver forekomsten å bestå av breelvavsatt materiale. Massene brukes som byggeråstoff til anleggsveier og byggeplasser. Ifølge søker kan massene også brukes i produksjon av asfalt og som betongtilslag.

Området er i «Reguleringsplan for grusuttak/massemottak, Sevatdalen, Øya, gnr 50, bnr 1» regulert til område for masseuttak. Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret den 18. oktober 2007.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 14. august 2018