Senum massetak i Evje og Hornes kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter minerallovens § 43 fra TT Anlegg AS.

Søknaden gjelder uttak av fast fjell, hovedsakelig bestående av granitt, på gårds- og bruksnummer 1/9 i Evje og Hornes kommune. I søknadsskjemaet er uttaksområdet feilaktig angitt til gbnr. 9/1. Anslått totalvolum er angitt til 25 – 30 000 m3 masse, mens forventet årlig uttak er oppgitt til 10 – 15 000 m3 masse, noe som vil si at uttaket vil være avsluttet innen to til tre år. Størrelsen på det omsøkte arealet er 17 daa.

Området er regulert til steinbrudd og massetak i reguleringsplan for Senum massetak datert 3. oktober 2008.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 29. April 2016