Seljestokken i Flora kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Norwegian Sandstone Export AS.

Seljestokken er lokalisert helt vest ved kysten i Ålfotmassivet mellom Årebrotsfjorden i sør og Frøysjøen i nord i Flora kommune. Det er i søknaden oppgitt at omsøkte område berører gnr./bnr. 6/1, 121/2,4,6, 122/1. Det har imidlertid skjedd en endring av gnr/bnr for de berørte eiendommene. Det omsøkte området omfatter nå gnr./bnr. 121/13, 121/12, 121/14, 122/9, 6/10, 6/9, 6/1 og 121/3. Størrelsen på det omsøkte arealet er oppgitt å være 536 dekar. Området er i reguleringsplan Seljestokken steinbrot, Flora kommune vedtatt i Miljøverndepartementet 19.07.2005 regulert til steinbrot/masseuttak og industri/lager.

Søker oppgir at det skal tas ut devonsk sandstein. Kvarts og feltspat utgjør hovedinnholdet i steinen. Forventet årlig uttak er 500 000 m3 og anslått totalvolum er 46,3 millioner m3. Forekomsten anvendes til asfalt, betong, vei og jernbane.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 23. mai 2016