Sefrivatn pukkverk i Grane kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Jernbaneverket, datert 1. juli 2015.

Søknaden gjelder Sefrivatn pukkverk gnr/bnr 60/4-5 i Grane kommune. Uttaket ligger rett øst for jernbanen og E6 ved Sefrivatn. Størrelsen på det omsøkte arealet er 27,2 dekar. Totalt uttaksvolum er anslått til å være i underkant av 400 000 m3. Årlig forventet uttak er på 10 000-40 000 m3. Det foreligger ingen reguleringsplan for området. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til råstoffutvinning. Mineralressursen som skal tas ut tilhører kategorien grunneiers mineraler. Bergarten som skal tas ut er lys, finkornet, oppsprukket gneis med gode mekaniske egenskaper. Hovedformålet med uttaket er oppgitt å være bruk til infrastruktur, herunder E6, fylkesveien og kommunale veier.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumenter ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser sendes innen onsdag 19. august 2015.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 19. august 2015