Sarpsborg pukkverk i Sarpsborg kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon for uttak av fjellmasser i Sarpsborg Pukkverk. Uttaket vil berøre gbnr. 1035/1, 1037/1 og 3, 1038/2 og 3 i Sarpsborg kommune.

Omsøkt areal for uttaket er ca. 280 dekar. Det er anslått et totalt uttaksvolum på 8 000 000 m3, med årlig forventet uttak opptil 65 000 m³.  Området er regulert til råstoffutvinning/steinbrudd og næringsvirksomhet 10. november 2011.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser kan sendes innen 14. august 2015.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 14. august 2015