Sandbakken i Målselv kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Målselv Maskin & Transport AS.

Målselv Maskin & Transport AS søker om driftskonsesjon for en utvidelse av Sandbakken Fjelltak. Uttaket er lokalisert på eiendommen gbnr. 58/1 i Målselv kommune. Ifølge tiltakshaver er størrelsen på omsøkt område 150 daa. Digitalisering av området viser at området er 166 daa. Innenfor uttaksområdet har tiltakshaver anslått det totale samlede uttaket å være 2 000 000 m3. Anslått årlig uttak er 50 000 m3, men dette vil kunne variere med marked og etterspørsel.

Tiltakshaver skal ta ut fast fjell av bergarten Gabbro. Forekomsten skal tas ut og knuses, da den egner seg godt til vegbyggingsmaterialer. Ifølge tiltakshaver er det ingen geologiske forhold som vil ha betydning for driften.

Området er i reguleringsplan «Detaljregulering for Sandbakken Fjelluttak på Gnr. 58, Bnr. 1» med PlanID 1924-2012004, vedtatt i kommunestyret den 31. oktober 2018, regulert til steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 30. April 2019