Sagli i Kongsvinger kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Sagli Grus AS.

Sagli er lokalisert på gnr./bnr. 6/58 i Kongsvinger kommune. Det er oppgitt i søknaden at uttaket har et areal på ca. 105 dekar. Søker oppgir at forekomsten består av gneis og mafisk bergart, og at den blir brukt til vegformål, asfalt og annet. Anslått totalvolum for uttaket er 1 300 000 m3 og forventet årlig uttak er 45 000 m3. Området er regulert til massedeponi og steinbrudd i reguleringsplan 9501 Sagli vedtatt 24.06.04.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Søndag, 25. september 2016