Sageflot i Gloppen kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressursar (minerallova) frå Nordfjord Skifer AS.

Nordfjord Skifer AS har søkt om driftskonsesjon for området Sageflot i Gloppen kommune. Tiltakshavaren har anslått totalt areal til å vere 62,3 daa og totalvolumet til 1 200 000 m3 – 1 300 000 m3. Forventa årleg uttak er 15 000 m3 pr. år. Uttaket er klassifisert som grunneigars mineral. Førekomsten er skifer, kor primærprodukta er murstein, med singel og grus som restprodukt. Området er detaljregulert til råstoffutvinning. Planen blei vedteken i kommunestyret den 30. september 2013 med planid: 200906.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 3. mars 2016