Sætermoen i Os kommune (Hedmark) - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Westum Sandtak AS.

Sætermoen er lokalisert på gnr./bnr. 105/1 i Os kommune. Det omsøkte området er 34,4 dekar og går frem av vedlegg «omsøkt konsesjonsområde Sætermoen». Forekomsten er breelvavsatt materiale, og består av sand og grus. Massene skal benyttes for produksjon av ulike typer grusmateriale til betongproduksjon, bygg- og anleggsarbeid og vegbygging. Det er planlagt et totalt uttak på 560 000 m3 og forventet årlig uttak er 5000 m3.

Området er regulert til steinbrudd og masseuttak i detaljregulering for Sætermoen massetak med plaid RD67 vedtatt 28.08.2017.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 24. mai 2018