Ryggeberget i Etnedal kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven §43 fra JB Graving og Transport AS.

JB Graving og Transport AS søker om driftskonsesjon for Ryggberget lokalisert på eiendommen gbnr. 34/13 i Etnedal kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 26 dekar og er lokalisert innenfor område regulert til steinbrudd og område for jord- og skogbruk, vedtatt 11. april 2005. Ifølge tiltakshaver utgjør totalvolumet for uttaket innenfor uttaksområdet 70 000 – 80 000 faste m3. DMF bemerker at det opplyst feil totalvolum i driftsplanen. Tiltakshaver antyder et årlig uttak på ca. 5000 faste m3. Uttakstakten kan imidlertid endre seg i takt med marked og etterspørsel.

Den dominerende bergarten i området består av skiferfjell og NGU kategoriserer ressursen som lokal viktig. Tiltakshaver opplyser at råstoffene skal anvendes til lokale bygge- og vegformål.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 2. April 2019