Rygge pukkverk (utvidelse) i Moss kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om utvidet driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Rygge Pukkverk AS.

Søknaden gjelder utvidelse av Rygge pukkverk/Fredskjærødegård masseuttak på gnr/bnr 152/8 og 101/237 i Moss kommune. Omsøkt område er om lag 31 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 14. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser/fast fjell på om lag 50 000 m3 og totalt uttak på om lag 1 540 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen for Rygge fra 2011 avsatt til område for råstoffutvinning og LNF-område, og regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Fredskjærødegård massetak», datert 21.06.2018.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 30. september 2020