Ryddøla i Dovre kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Stian Brenden Maskinservice AS.

Stian Brenden Maskinservice AS har søkt om driftskonsesjon for Ryddøla massetak, gbnr. 63/1 i Dovre kommune. Det omsøkte arealet er 100 daa og grensen for konsesjonsområdet fremgår av reguleringsplankart med plan-ID 5110067, vedtatt den 6. mai 2013. Konsesjonsgrensen er sammenfallende med grensen for reguleringsformålet steinbrudd og masseuttak. Ifølge tiltakshaver er ressursens totalvolum ca. 470 000 – 650 000 m3. Stian Brendens Maskinservice AS har oppgitt forventet årlig uttak til å være 15 000 m3. Forekomsten tilhører mineralkategorien grunneiers mineraler. Tiltakshaver oppgir at uttaket er sand og grus, hovedsakelig med opphav i en større elvevifte/morene.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelige i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 28. september 2016