Rudlå i Eigersund kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Hellviksplitt AS for Rudlå, Hegrestad gbnr. 57/15 og 57/1 i Eigersund kommune.

Søknaden gjelder uttak av knust stein i form av pukk og grus som i hovedsak anvendes som tilslag i asfalt og til keramikkprodukter. Kart over konsesjonsområdet fremkommer av høringsvedlegget på side 4. Samlet areal er ca. 199 daa.

I opprinnelig søknad er det beskrevet uttak fra eiendommene gnr. 57 bnr. 15 og gnr. 57 bnr. 1, begge i Eigersund kommune. I driftsplan som fremkommer av høringsvedlegget er det imidlertid beskrevet at konsesjonsgrensen også omfatter eiendommene gnr. 57 bnr. 2 og gnr. 57 bnr. 10.

I opprinnelig søknad er det anslått et årlig uttak på 80 000 m3, mens det samlede uttaket er beskrevet til ca. 3 500 000 m3. I driftsplanen er det imidlertid beskrevet et totalt uttak på 6 000 000 m3, og det er antydet et årlig uttak på i underkant av 0,5 mill tonn. Tiltakshaver har etter dette beskrevet en driftsperiode som vil strekke seg til 2060.


Det aktuelle området omfattes av reguleringplan for masseuttak Hegrestad og Gjermestad M14 & M15 som ble vedtatt 14.6.2021, med siste endring 28.9.2021 etter oppdatert vedtak i kommunestyret.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

 
Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 15. desember 2021