Røyneberg Pukkverk i Sola kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Norstone AS.

Røyneberg Pukkverk er lokalisert på gbnr. 35/20, 35/23 og 35/4 i Sola kommune. Området det søkes om driftskonsesjon på har et areal på 110 dekar.

Det oppgis at det skal tas ut 836 000 m3 masse. Forventet årlig uttak er 148 000 m3. Forekomsten består av fjellmasser og det er i søknaden oppgitt at massene primært skal benyttes til vegbygging og andre grunnkonstruksjoner.

Deler av området (gbnr. 35/20 og 35/4) er i kommunens arealplan avsatt til råstoffutvinning. Det er videre gitt en midlertidig dispensasjon fra arealplan for deler av gbnr. 35/23 for uttak av mineralske ressurser.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 24. oktober 2016