Røyneberg i Sola kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra NorStone AS.

Norstone AS søker om driftskonsesjon for Røyneberg i Sola kommune. Konsesjonssøknaden omfatter planlagt utvidet uttaksområdet og område som ble tildelt driftskonsesjon etter mineralloven den 23. desember 2016.

Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 144 dekar og er lokalisert på eiendommene gnr./bnr. 35/4, gnr./bnr. 35/20, gnr./bnr. 35/23 og gnr./bnr. 35/36. Kart på side 14 og 15 viser omsøkt konsesjonsområde. Området avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel (2019 – 2023). Videre opplyser NorStone AS at det pågår en reguleringsplanprosess for uttaksområdet. 

Forekomsten som skal utvinnes består hovedsakelig av glimmergneis. Tiltakshaver opplyser at råstoffene skal benyttes til lokale bygg- og anleggsformål. Anslått totalvolum for uttaksvirksomheten er ca. 1 500 000 m3 og et årlig uttak på rundt 75 000 m3. Årlig uttak kan variere på grunn av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknadene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 13. desember 2019