Røssevika steinbrudd i Senja kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Røssevika (org. nr. 917 493 111) for uttak på gbnr. 303/4, 303/32 og 303/2,27 i Senja kommune.

Omsøkt areal er på ca. 15 daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene. De første to årene er det anslått et uttak av fast fjell på om lag 40 000 m3, og deretter 5000 m3 årlig uttak, og totalt uttak på om lag 210 000 m3.

Området er i den kommunale arealplanen datert 12. november 2019, avsatt til råstoffutvinning.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 9. november 2021