Rønningan massetak i Holtålen kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra M. Bjørgum Maskinstasjon AS datert 11.05.2015.

Søknaden gjelder Rønningan massetak gnr/bnr 304/1 i Holtålen kommune. Uttaket ligger sørvest for Haltdalen sentrum, og vest for Gaula med atkomst fra den kommunale veien Rønningsveien. Størrelsen på det omsøkte arealet er 42 dekar. Totalt uttaksvolum er anslått til å være i underkant av 408 000 m3. Årlig forventet uttak er på 10 000m3.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 20. august 2015