Rolseth grustak i Selbu kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Kyllo Maskin AS.

Rolseth er et grustak lokalisert på gnr./bnr. 107/3 i Selbu kommune. Rolseth grustak er videre lokalisert innenfor reinbeitedistrikt 1 med navn «Essand reinbeitedistrikt/Saanti Sijte». Det omsøkte området er om lag 34 dekar og fremgår av kart på side 14 i høringsvedlegget. I kommuneplanens arealdel er en stor del av det omsøkte området avsatt til område for råstoffutvinning, mens mindre deler er avsatt til område for næringsvirksomhet og LNF-område. Det er oppgitt at forekomsten består av grus som hovedsakelig vil benyttes til bygg- og anleggsformål lokalt i kommunen. Det er estimert et årlig uttak på om lag 20.000 m3 og et totalt uttak på 90.000 m3. Rolseth grustak vil ha en driftsperiode på om lag 10 år, og det er planlagt at grustaket skal avsluttes innen år 2027.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 19. februar 2018