Rokke i Halden kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Halden kommune.

Uttaket er lokalisert på gnr./bnr. 100/7 og 100/8 i Halden kommune. Det søkes om konsesjon for et område på 60 dekar. Det omsøkte uttaksområdet er 33 dekar og fremgår av vedlegg «Rokke høring 16012018». Forekomsten består av glimmergneis. Steinmassene skal brukes internt i anlegget og overskuddet skal utnyttes til salgsvare. Anslått totalvolum for uttaket er ca. 600 000 m3, og forventet årlig uttak er 50 000 m3.

Området er regulert til renovasjonsanlegg 2 i områdereguleringsplan Rokke avfallsplass vedtatt 10.02.2011. Reguleringsbestemmelse 3.2 a) angir bestemmelser for midlertidig anleggsperiode for uttak av fjell.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 5. mars 2018