Rogner massetak i Stor-Elvdal kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 Statens vegvesen med org. nr. 971 032 081, for uttak på del av gbnr. 10/15, 10/260 og 10/246 i Stor-Elvdal kommune.

Omsøkt areal er på ca. 52 daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene. Tiltakshaver ønsker et samlet uttak av byggeråstoff på om lag 400 000 m3 som skal tas ut over 2 år. Området er regulert til masseuttak i reguleringsplan for Rogner massetak, plan ID 20210100, vedtatt 21.06.2023.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

 

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 17. oktober 2023