Roen Sataslåtten i Ål kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter minerallovens § 43 fra Etterlid AS.

Søknaden gjelder uttak av fast fjell på eiendommene gbnr. 32/13 og 32/44 i Ål kommune. Størrelsen på det omsøkte området er cirka 15 daa. Totalvolum i uttaket er anslått til ca. 86 000 m3, mens forventet årlig uttak er anslått til 4 000 m3 masse. Dette gir en forventet varighet på uttaket på ca. 20 år.

Uttaket er i reguleringsplan «Detaljregulering masseuttak Roen Sataslåtten», med vedtaksdato 23. januar 2003, regulert til steinbrudd/masseuttak. Etter endt uttak skal området tilbakeføres til LNF-område.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er nå tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 3. juni 2016