Risneset masseuttak i Hareid kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Brekke & Kleppe anlegg AS.

Søknaden gjelder Risneset masseuttak på gbnr. 68/44, 69/16, 70/108, 70/188, 70/196, 70/23, 70/195, 70/103, 68/2 og 70/142 i Hareid kommune. Omsøkt område er om lag 124 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 14 og 15. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 50 000 m3 og totalt uttak på om lag 1 600 000 m3. Dersom Hareid kommune har kommentarer vedrørende utvinningsretten, ber vi om at disse sendes oss innen høringsfristen.

Området er i reguleringsplan for industriområdet Risneset, vedtatt 8. desember 1983, regulert til industri- og serviceområde.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 10. juli 2020