Rekefjord Vest i Sokndal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Rekefjord Stone AS.

Steinbruddet "Rekefjord Vest" ligger på en halvøy mellom Rekefjord og Nordfjord i Sokndal kommmune, gnr.82 bnr. 3. Rekefjord Stone AS har drevet uttaket siden 2007, og foretaket driver også uttaket "Rekefjord Øst" som ligger på den andre siden av Rekefjorden.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden

 

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 6. desember 2016