Reiarmoen uttak i Luster kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (minerallova) frå Brødrene Flåten AS.

Søknadsområdet på Reiarmoen er lokalisert på gbnr. 88/7 i Luster kommune. Det omsøkte området er om lag 73 dekar. Området er i kommuneplanens arealdel avsett til masseuttak og regulert i reguleringsplan for Jostedal serverpark og Reiarmoen masseuttak, datert 27.09.2012. Det er oppgjeve at førekomsten består av sand, grus og stein. Det er estimert eit årleg uttak på om lag 15 000 m3 og eit totalt uttak på 600 000 m3.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 8. mars 2017