Redalen i Krødsherad kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Holte pukk & Betong AS.

Redalen er lokaliser på 185/1 i Krødsherad kommune. Totalt omsøkt område er 73 dekar og fremgår på side 4 i høringsvedlegget. Høringsvedlegget ligger på DMFs nettsider. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til område for steinbrudd, vedtatt 24. september 2013. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak omfatter uttak av fast fjell. Råstoffene knuses til singel, pukk og kult, og benyttes blant annet til asfalt, betong, vei og jernbane. Det er estimert et årlig uttak på 50 000 – 85 000 m3 og et total uttak på omkring 490 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 1. februar 2018