Ravnågmoen i Vefsn kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Trond Tverå AS.

Søknadsområdet på Ravnågmoen er lokalisert på gbnr. 33/2 i Vefsn kommune. Omsøkt område er 29 dekar. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak. Det er oppgitt at forekomsten består av stein, grus og sand. Søker oppgir at hovedformålet med uttaket er tilslag til betong og vegbygging. Det er estimert et årlig uttak på 15 000m3 og et totaluttak på 230 000m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 7. november 2016