Rauken i Åsnes kommune - prøveuttak

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om tillatelse til prøveuttak etter § 12 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) av Geo Trade AS.

Søknaden gjelder et prøveuttak på ca. 2000 m3 fast fjell i Rauken på del av eiendommen 215/8,2 i Åsnes kommune. Prøveuttaksområdet ligger i Rauken, men nærmere bestemt i Finnskogområdet. Fra Velta kjører en rett sør-østover mot Hof Finnskog og tar av fra hovedveien opp mot Rauken.

Prøveuttaket skal foregå på en hyperitt (svart granitt) for å undersøke muligheten for utvinning av en natursteinforekomst. Prøveuttaket skal foregå i et tidligere steinbrudd der det ble utført prøvedrift i begynnelsen av 1990-tallet. Daværende tiltakshaver fikk økonomiske problemer og det ble ikke utført videre drift til tross for positiv tilbakemelding med hensyn til farge og kvalitet. Sommeren 2017 ble forekomsten nærmere undersøkt ved kjerneboring av Geo Trade AS. Geo Trade AS ønsker nå videre verifisering av forekomsten ved omsøkt prøveuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 6. juni 2018