Raudevjedalen massetak i Valle kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 frå TD Maskin AS.

Raudevjedalen massetak er lokalisert på del av gnr./bnr. 70/2 i Valle kommune. Området som det vert søke om driftskonsesjon på har eit areal på om lag 94 dekar og kjem fram av høyringsvedlegget på s. 14 og 15. Tiltakshavar oppgjer at det skal tas ut totalt 350 000 m3 masse. Forventa årleg uttak er 15 000 m3 masse. Området er i reguleringsplan «Raudevjedalen Massetak», vedteken 19. august 2020, regulert til massetak.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 5. juli 2021