Ramnflauget i Sortland kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Brødrene Jobsen AS.

Brødrene Jobsen AS søker om driftskonsesjon for Ramnflauget i Sortland kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 19 dekar og er lokalisert på eiendommen gnr./bnr. 17/6. Kart på side 4 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområde. Uttaksområdet er i vedtak av 22. februar 1996 regulert til område for industri/massetak. Omsøkt konsesjonsområde samsvarer med regulert område.

Tiltakshaver skal utvinne fast fjell, som skal bearbeides til pukk. Råstoffene skal benyttes til ulike bygg- og anleggsformål. Årlig uttak er beregnet til 5000 m3 og totalt uttak er beregnet til 23 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 13. september 2019