Raje steinbrudd i Tinn kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 Brødrene Fossheim Transport AS.

Brødrene Fossheim Transport AS søker om driftskonsesjon for Raje steinbrudd i Tinn kommune. Tiltakshaver beskriver at hele planområdet er 70 daa, hvorav område regulert til masseuttak er ca. 47 daa. Omsøkt område samsvarer med område regulert til masseuttak. Anslått totalvolum innenfor uttaksområdet er ca. 400 000 m3 masser. Uttaksmengden vil variere i takt med marked og etterspørsel, men tiltakshaver anslår et forventet årlig uttak på mellom 10 000 – 20 000 m3 fast fjell. Forekomsten tilhører mineralkategorien grunneiers mineraler.

Ifølge tiltakshaver er forekomsten av god kvalitet med tanke på bruksformålet. Uttaket er planlagt brukt som murstein, steinfyllinger, veibygging, vann og avløp.

Området er i «reguleringsplan for Raje steinbrudd del av eiendommen 32/1 i Tinn kommune» med planID 6057 vedtatt i kommunestyret den 19. juni 2013, regulert til steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 7. desember 2018