Rådshammaren masseuttak i Sunndal kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra AS Bredesen Graving & Transport AS.

Søknad gjelder uttak av masser på gbnr. 46/2 i Sunndal kommune. Uttaksområdet er på ca. 64 daa og fremgår av kart som er en del av høringsdokumentene.

Totalt uttaksvolum er angitt til ca. 830 000 m3 masse, mens forventet årlig uttak er oppgitt til ca. 10 000 m3 masse. Dette gir en forventet levetid på uttaket på ca. 80 år. Årlig uttaksmengde og uttakets levetid vil imidlertid variere i tråd med etterspørselen av massene som produseres i uttaket.

Massene skal anvendes som råstoff til utbygging av tomt, veianlegg, blokkstein og som plastring av elv. Den skisserte driftsmetoden for uttaket fremgår av forslag til driftsplan som er en del av høringsdokumentene.

Uttaksområdet er i henhold til reguleringsplanen «Reguleringsplan for Rådshammaren massetak», planID 20151120, vedtatt 10. mai 2017, regulert til steinbrudd og masseuttak. Planlagt etterbruk er LNF-skog.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelse og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 23. April 2021