Pillarguri, Skardet og Lia natursteinsbrudd i Sel kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Otta Skifer AS for Pillarguri, Skardet og Lia i Sel kommune.

Omsøkte områder er

Pillarguri

Område er på ca. 125 daa, og ligger på deler av eiendommene gnr./bnr. 203/1, 208/1/1, 209/1 og 210/1. Området er i arealplanen for Sel kommune avsatt til dels masseuttak og dels LNF-område. Det er planlagt et årlig uttak av ca. 18 000 m3 Pillarguriskifer. Samlet uttak på denne delen er 1 800 000 m3.

Skardet

Området er ca. 46 daa, og ligger på deler av eiendommene gnr./bnr. 203/1 og 204/1. Området er i arealplanen for Sel kommune avsatt til dels masseuttak og dels LNF-område. Det er planlagt et årlig uttak av ca. 7 000 m3 skifer. Samlet uttak på denne delen er 420 000 m3.

Lia

Området er ca. 54 daa, og ligger på deler av eiendommene gnr./bnr. 203/1, 204/1 og 205/1. Området er i arealplanen for Sel kommune avsatt til dels masseuttak og dels LNF-område. Det er planlagt et årlig uttak av ca. 3 000 m3 i hovedsak Sel Royal type Ottaskifter. Samlet uttak på denne delen er 180 000 m3.

Kart over området ligger i høringsvedlegget på s. 12.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Lørdag, 13. november 2021